Tomatis Marco

Marco
Tomatis
Presbitero
Fossano
26-03-1949
29-06-1973
marco.tomatis@diocesicuneofossano.it