Peyron Francesco

Francesco
Peyron
Presbitero di Istituto Religioso
Torino
19-09-1938